អ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាល ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្នុងកិច្ចវាយតម្លៃ និងគោលការណ៍ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពលករខ្មែរ ដែលកំពុងធ្វើការនៅក្រៅប្រទេស