អង្គភាពអ្នកនាំពាក្យរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ចេញសេចក្ដីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបទៅសមាជិកព្រឹទ្ធសភាអាម៉េរិក៣រូប ដែលស្នើច្បាប់ថ្មីមួយ ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមកលើរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា