គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងអាស៊ាន និងអន្ដរសភា អាយប៉ា


គណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់សភាកម្ពុជា នឹងចូលរួមកិច្ចប្រជុំទល់មុខគ្នារវាងអាស៊ាន និងអន្ដរសភា អាយប៉ា នាកិច្ចប្រជុំកំពូលអាស៊ានលើកទី៣៤ ពីថ្ងៃទី២០ ដល់ថ្ងៃទី២៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ នៅទីក្រុងបាងកក ប្រទេសថៃ