ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្រ្តីស្ថានទូតអាម៉េរិក


ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មឆ្លើយតបទៅនឹងការលើកឡើងរបស់មន្រ្តីស្ថានទូតអាម៉េរិកថា បានត្រួតពិនិ្យរកឃើញ និងពិន័យទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនមួយចំនួនមានទីតាំងក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសក្រុងព្រះសីហនុ ដោយក្រុមហ៊ុនទាំងនោះបានបញ្ចូនទំនិញពីចិន ទៅអាម៉េរិក តាមរយៈប្រទេសកម្ពុជា ដើម្បីគេចពីការបង់ពន្ធ