សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសារលិខិតរំលែកទុក្ខចំពោះក្រុមគ្រួសារ សាច់ញាតិ ជនរងគ្រោះក្នុងឧបទ្ទេវហេតុក្នុងខេត្តព្រះសីហនុ