ព្រឹទ្ធសភា ចេញសេចក្តីប្រកាសលទ្ធផលនៃការបន្តសម័យប្រជុំលើកទី៣ ព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៤ នាថ្ងៃទី២៥ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩