លទ្ធផលចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធបានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដល់កម្មសិទ្ធិករបានចំនួន ៩០៦ ប័ណ្ណ


រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា តាមរយៈក្រសួងរៀបចំដែនដី​ នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ ក្នុងកម្មវិធីអនុវិស័យរដ្ឋបាលដីធ្លី លទ្ធផលចុះបញ្ជីដីធ្លីមានលក្ខណៈជាប្រព័ន្ធថ្ងៃទី១៦ខែកក្តដា ឆ្នាំ២០១៩​ បានប្រគល់វិញ្ញាបនបត្រសម្គាល់ម្ចាស់អចលនវត្ថុដល់កម្មសិទ្ធិករបានចំនួន ៩០៦ ប័ណ្ណ។