សមត្ថកិច្ចក្រសួងបរិស្ថាន សហការជាមួយអគ្គនាយកដ្ឋានគយនិងរដ្ឋាករ បង្ក្រាបការលួចនាំចូលកាកសំណល់សំរាមចូលមកកម្ពុជា