ការងារស្ថាបនាឡើងវិញផ្លូវជាតិលេខ១១


សកម្មភាពអ៊ុតកៅស៊ូ Asphalt Concrete នៅចន្លោះ PK:39+300 ដល់ PK:38+300(ប្រវែង 1000m) និងការអ៊ុតកៅស៊ូចាប់ពី PK:44+000(ប្រវែង 5700m) នាថ្ងៃទី២០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៃផ្លូវជាតិលេខ១១ ពីអ្នកលឿងទៅដល់ថ្នល់ទទឹង។