សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីលទ្ធផលនៃមហាសន្និបាត គណៈកម្មាធិការកណ្តាល លើកទី៤០ អាណត្តិទី៥ របស់គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា