សាលារាជធានីភ្នំពេញ កែលំអរសួនច្បារ ចាប់ពីព្រះអង្គដង្កើ ដល់សាលសន្និសិទចតុមុខ


នៅថ្ងៃទី១២ខែមករាឆ្នាំ២០១៦ សាលារាជធានីភ្នំពេញ បាននិងកំពុងកែលំសួនច្បារស្របមាត់ទន្លេ ចាប់ពីព្រះអង្គដង្កើ ដល់សាលសន្និសិទចតុមុខ និងរៀបកម្រាលចិញ្ចើមជាបន្ទះថ្មក្រានីត។
Phnom Penh 15-01-2016 1 (1)          Phnom Penh 15-01-2016 1 (2)
Phnom Penh 15-01-2016 1 (3)          Phnom Penh 15-01-2016 1 (4)
Phnom Penh 15-01-2016 1 (5)