បន្តការងារជួសជុល និងថែទាំប្រចាំនៅលើផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧៦,១៥៧៩ ខេត្តប៉ៃលិន


នាថ្ងៃទី៣១ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ បន្តការងារជួសជុល និងថែទាំប្រចាំដោយចាក់ដីស្រោចទឹក,កៀរកិនបង្ហាប់,ចាក់ដីលើកកម្ពស់តួថ្នល់,រៀបជញ្ជាំងបេតុងជើងទេរផ្លូវ និងរៀបថ្មភ្នំប្រឡាយអ៊ុយ នៅលើផ្លូវខេត្តលេខ១៥៧៦,១៥៧៩ អនុវត្តដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តប៉ៃលិន។