លោកជំទាវវេជ្ជ. អុឹង កន្ថាផាវី បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកស្រី Cristian Munduate តំណាងមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ


នៅរសៀលថ្ងៃទី០៦ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ លោកជំទាវវេជ្ជ. អុឹង កន្ថាផាវី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងកិច្ចការនារី បានអនុញ្ញាតឱ្យលោកស្រី Cristian Munduate តំណាងមូលនិធិកុមារនៃអង្គការសហប្រជាជាតិ UNICEF ប្រចាំប្រទេសកម្ពុជា ចូលជួបពិភាក្សាការងារ និងសម្តែងការគួរសមនៅទីស្តីការក្រសួងកិច្ចការនារី។
ការពិភាក្សាផ្តោតលើលទ្ធភាពនៃកិច្ចសហការ រវាងក្រសួងកិច្ចការនារី ជាមួយគម្រោងរបស់អង្គការUNICEF អំពីបញ្ហាស្រ្តី កុមារ នៅកម្ពុជា និងសកម្មភាពដែលក្រសួងកិច្ចការនារី និងអង្គការ UNICEF ត្រូវអនុវត្តសកម្មភាពរួមគ្នា ។