សិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ


ទីស្តីការក្រសួង៖ ថ្ងៃទី០៧ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មានការរៀបចំសិក្ខាសាលាស្វែងរកធាតុចូលក្នុងសេចក្តីព្រាងផែនការយុទ្ធសាស្រ្តប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺអេដស៍របស់ក្រសួង ស.អ.យ ក្រោមការដឹកនាំ លោកជំទាវ ខៀវ បូរី រដ្ខលេខាធិការ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តម វង សូត រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងសង្គមកិច្ច អតីតយុទ្ធជន និងយុវនីតិសម្បទា៕