វិវឌ្ឍនភាពនៃការងារអន្តរាគមន៍ទប់ទឹកកូនសត្វ ឬប្រទាក់ក្រឡា


វិវឌ្ឍនភាពនៃការងារអន្តរាគមន៍ទប់ទឹកកូនសត្វ ឬប្រទាក់ក្រឡា។ គិតមកទល់ព្រឹកថ្ងៃទី១២ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ទំនប់នឹងត្រូវបិទភ្ជិតក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះ។ សូមបញ្ជាក់ជូនថាអន្តរាគមន៍បានដំណើរការគ្មានឈប់សម្រាកទល់ភ្លឺតាំងពីល្ងាចម្សិលថ្ងៃ១១ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៩ មកទល់បច្ចុប្បន្ននេះទោះបីអាកាសធាតុនិងទីតាំងស្មុគស្មាញមិនអំណោយផលក្តី។