មន្ទីរសាធារណការរាជធានី កាយប្រឡាយបើកមុខទឹកនៅក្រោយស្ថានីយ៏បូមទឹកទួលគោកទី១


បន្ទាប់ពីបានបូមស្តារលូផ្លវលេខ៣១៥ ផ្លូវលេខ៥៩២ និងបានជួសជុលអណ្តូងលូរួចមក នៅថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦នេះ មន្ទីរសាធារណការរាជធានី បានកាយប្រឡាយបើកមុខទឹកនៅក្រោយស្ថានីយ៏បូមទឹកទួលគោកទី១ ត្រឡោកបែក ដើម្បីឲ្យទឹកហូរពីលូផ្លូវលេខ៣១៥ មកអាងស្តុកទឹកបានល្អប្រសីរ។
ជាមួយគ្នានេះដែរ ក៏បានស្តារប្រឡាយបាក់ទូកដោយប្រើប្រាស់អិចស្កាវា៉ទរ័ដៃវែង២គ្រឿងនិងរថយន្តបែន២គ្រឿង៕
Transportation 15-01-20161 (1)         Transportation 15-01-20161 (2)
Transportation 15-01-20161 (3)        Transportation 15-01-20161 (4)
Transportation 15-01-20161 (5)       Transportation 15-01-20161 (6)