កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មសំណង់កម្ពុជាលេខ៥៩៤ បានធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនបាញ់គ្រាប់ពិតប្រភេទកាំភ្លើង AK 47 និងកាំភ្លើងខ្លី ក្នុងទីក្រុង BRIA ដើម្បីពង្រឹងស្មារតី


អាហ្វ្រិកកណ្តាល: នៅថ្ងៃទី៣១ ខែ សីហាឆ្នាំ២០១៩ កងអនុសេនាធំវិស្វកម្មសំណង់កម្ពុជាលេខ៥៩៤ បានធ្វើការហ្វឹកហ្វឺនបាញ់គ្រាប់ពិតប្រភេទកាំភ្លើង AK 47 និងកាំភ្លើងខ្លី ក្នុងទីក្រុង BRIA ដើម្បីពង្រឹងស្មារតី និងការប្រើប្រាស់កាំភ្លើងអោយមានប្រសិទ្ធភាព ជាពិសេសកងកម្លាំងមួកខៀវនារី ដែលកំពុងបំពេញបេសកកម្មរក្សាសន្តិភាព អ ស ប នៅសាធារណរដ្ឋអាហ្វ្រិកកណ្ដាល ដោយទទួលបានលទ្ធផលល្អប្រសើរ។l