ប្រធានមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់ KFW ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិក Herald Gerding បានជួបឯកឧត្តម កែវ រតនៈ


ប្រធានមូលនិធិហិរញ្ញវត្ថុអាល្លឺម៉ង់ KFW ប្រចាំតំបន់អាស៊ីខាងកើតនិងប៉ាស៊ីហ្វិក Herald Gerding បានជួបឯកឧត្តម កែវ រតនៈ ពិភាក្សាជំរុញប្រាក់កម្ចីសម្បទាននិងជំនួយឥតសំណង 30 លានអឺរ៉ូ សម្រាប់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធអគ្គិសនីនៅខេត្តសៀមរាប បន្ទាយមានជ័យ និងកំពង់ធំ ។