វីដេអូៈ នាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជា ឡាវ សម្ភោធព្រំដែនអន្តរជាតិរួមគ្នា