ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន អនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Soomsok Boonyabancha អគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ី ដើម្បីសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន (ACHR) ចូលជួបពិភាក្សាការងារ


នាព្រឹកថ្ងៃទី១១ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ឯកឧត្តម ម៉ាន់ ឈឿន ប្រធានគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា និងជាប្រធានក្រុមមិត្តភាពទ្វេភាគីព្រឹទ្ធសភានៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ជាមួយសភាព្រះរាជាណាចក្រថៃឡង់ដ៍ បានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រី Soomsok Boonyabancha អគ្គលេខាធិការអង្គការសម្ព័ន្ធភាពអាស៊ី ដើម្បីសិទ្ធិលំនៅដ្ឋាន (ACHR) ចូលជួបពិភាក្សាការងារ ស្តីពី ការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់រាជរដ្ឋាភិបាល (គោលនយោបាយលំនៅដ្ឋាន) នៅបន្ទប់ប្រជុំគណៈកម្មការទី៧ព្រឹទ្ធសភា៕