រៀមច្បងជានិវត្តជនអគ្គិសនីកម្ពុជា ៦២៥នាក់បានអញ្ជើញក្នុងពិធីរំលឹកគុណនិងវិភាគទានរបស់ពួកគាត់នៅស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា


រៀមច្បងជានិវត្តជនអគ្គិសនីកម្ពុជា៦២៥នាក់បានអញ្ជើញក្នុងពិធីរំលឹកគុណនិងវិភាគទានរបស់ពួកគាត់នៅស្នាក់ការកណ្តាលរបស់អគ្គិសនីកម្ពុជា។ នេះជាការជួបជុំប្រចាំឆ្នាំនៃមហាគ្រួសារអគ្គិសនីកម្ពុជាក្នុងសន្តិភាពនិងការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសកម្ពុជា។ មានពួកគាត់ថ្ងៃមុន ទើបមានពួកយើងថ្ងៃនេះ។