កិច្ចពិភាក្សាទូទៅ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៧៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ​ ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩


នៅយប់ថ្ងៃទី២៤ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្ដមឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រី ប្រាក់ សុខុន បានអញ្ជើញចេញដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងញូវយ៉ក ដើម្បីចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាទូទៅ នៃមហាសន្និបាតអង្គការសហប្រជាជាតិលើកទី៧៤ និងកិច្ចប្រជុំពាក់ព័ន្ធ​ ពីថ្ងៃទី ២៤ ដល់ថ្ងៃទី ២៨ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ ២០១៩។
In the night of 24th September 2019, His Excellency Deputy Prime Minister Prak Sokhonn departed for New York to attend the 74th Session of the General Debate of the United Nations General Assembly and its relevant meetings, held from 24 to 28 September 2019.