ចាក់កៅស៊ូលុបស្នាមប្រេះ និងលុបសំបុកមាន់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ


ថ្ងៃទី ៣០ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន ខេត្តត្បូងឃ្មុំ កំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៧ បន្តការងារចាក់កៅស៊ូលុបស្នាមប្រេះ និងលុបសំបុកមាន់ នៅចន្លោះគ.ម 135+600 ដល់គ.ម 136+000 ក្នុងឃុំជប់ ស្រុកត្បូងឃ្មុំ ខេត្តត្បូងឃ្មុំ។