ក្រុមប្រឹក្សាជាតិអភិវឌ្ឍន៍ដោយចីរភាពប្រកាសដាក់ឱ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការនូវរបាយការណ៍ស្ដីពីដំណោះស្រាយផលប៉ះពាល់ពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុលើកំណើនសេដ្ឋកិច្ចក្នុងប្រទេសកម្ពុជា និងការកាត់បន្ថយហានិភ័យវិនិយោគក្នុងវិស័យថាមពលករកើតឡើងវិញ