ក្រសួងការងារ ចេញប្រកាស ស្តីពីការឈប់បុណ្យមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២០ ដែលមានចំនួន២២ថ្ងៃ


(ភ្នំពេញ)៖ ក្រសួងការងារ និងបណ្ដុះបណ្ដាល វិជ្ជាជីវៈ នៅថ្ងៃទី០៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩នេះ ចេញប្រកាស ស្ដីពី ការឈប់បុណ្យ ដែលមានប្រាក់ឈ្នួល ប្រចាំឆ្នាំ២០២០។

យោងតាមប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារនេះ នៅឆ្នាំ២០២០ បុណ្យឈប់សម្រាកមានចំនួន១៥ សរុបមានចំនួន២២ថ្ងៃ៕

សម្រាប់ព័ត៌មានលម្អិត សូមអានប្រកាសរបស់ក្រសួងការងារទាំងស្រុង៖