ប្រតិភូឧត្តមមន្រ្តីបរិស្ថានអាស៊ាន និងតំណាង​អគ្គលេខាធិការ​ អាស៊ាន​ បានជួបពិភាក្សាគ្នា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការបំពុលផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងដែន


ប្រតិភូឧត្តមមន្រ្តីបរិស្ថានអាស៊ាន និងតំណាង​អគ្គលេខាធិការ​ អាស៊ាន​ បានជួបពិភាក្សាគ្នា នៅក្នុងកិច្ចប្រជុំស្តីពីការគ្រប់គ្រងការបំពុលផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងដែន នាថ្ងៃទី០៧ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ដាគារ សូហ្វីតែលអង្គរ នាក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប។ កិច្ចប្រជុំនេះ ដឹកនាំដោយ ប្រធាននាយកដ្ឋានអភិរក្សតំបន់ដីសើមទឹកសាប និងជាមន្ត្រីបង្គោលទទួលបន្ទុកក្រុមការងារអាស៊ាន ស្តីពីការបំពុលផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងដែន និងកំពុងពិនិត្យពិភាក្សាលើឯកសារគោលសំខាន់ៗ នៃកិច្ចប្រជុំលើកទី១៥នៃសន្និសីទភាគីកិច្ចព្រមព្រៀងអាស៊ានស្តីពីការ បំពុលផ្សែងអ័ព្ទឆ្លងដែន។