កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចម្រុះវិស័យអប់រំ (JTWG)


រាជធានី​ភ្នំពេញ៖ កិច្ចប្រជុំក្រុមការងារចម្រុះវិស័យអប់រំ (JTWG) ត្រូវ​បាន​រៀប​ចំ​ឡើង ដោយ​ពិភាក្សា​លើ​របៀបវារៈចំនួន៣៖ ការអនុវត្តថិកាកម្មវិធីឆ្នាំ២០១៨ និងឆ្នាំ២០១៩ គម្រោងពង្រឹងការអប់រំគ្រូបង្រៀន (STEPCam) ក្រោម​ហិរញ្ញប្បទាន​របស់​ភាព​ជា​ដៃ​គូ​នៃ​ការ​អប់រំ​សាកល (GPE) និង ការ​អភិវឌ្ឍ​វិជ្ជា​ជីវៈ​ជា​ប្រចាំ​សម្រាប់​គ្រូ​បង្រៀន និង​នាយក​សាលា​រៀន។

កិច្ច​ប្រជុំ​​បាន​ប្រព្រឹត្ត​ទៅ​ក្រោមអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិតសភាចារ្យ ហង់ជួន ណារ៉ុន រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា ព្រមទាំង​មាន​ការ​​អញ្ជើញ​ចូលរួម​ពី​សំណាក់​ថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា និងក្រសួងពាក់ព័ន្ធ និងដែគូអភិវឌ្ឍន៍ UNICEF, UNESCO, SIDA, USAID, KOICA, NEP, WFP, CARE, VSO, និង EU៕

១០ តុលា ២០១៩ | នៅទីស្តីការក្រសួង