នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន អគ្គនាយកដ្ឋានយោធសេវា សូមតាមដានខ្សែ វីដេអូ មានចំណង ជើងថា៖តើកោះត្រង់លែងជារបស់កម្ពុជា នៅពេលណា?


នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន អគ្គនាយកដ្ឋានយោធសេវា សូមតាមដានខ្សែ

នាយកដ្ឋានព័ត៌មាន អគ្គនាយកដ្ឋានយោធសេវា សូមតាមដានខ្សែ វីដេអូ មានចំណង ជើងថា៖តើកោះត្រង់លែងជារបស់កម្ពុជា នៅពេលណា?

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 15 តុលា 2019