វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ការសារភាព ជាជម្រើសតែមួយគត់ ដើម្បីជួយខ្លួនឯង និងជួយសង្គម សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងលង់ខ្លួននឹងឧបាយកឧក្រិដ្ឋរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី!


វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម គឹម សន្តិភាព ការសារភាព ជាជម្រើសតែមួយគត់ ដើម្បីជួយខ្លួនឯង និងជួយសង្គម សម្រាប់អ្នកដែលកំពុងលង់ខ្លួននឹងឧបាយកឧក្រិដ្ឋរបស់ទណ្ឌិត សម រង្ស៉ី!

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 16 តុលា 2019