វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្ត ទទួលអំណោយ ពីសប្បុរសជន ដើម្បី ជួយដល់ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ នៅខេត្តកំពង់ចាម


វីដេអូ៖ អភិបាលខេត្ត ទទួលអំណោយ ពីសប្បុរសជនដើម្បី ជួយដល់ជនរងគ្រោះ និងងាយរងគ្រោះ នៅខេត្តកំពង់ចាម

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 17 តុលា 2019