វីដេអូ៖ រដ្ឋបាលខេត្ត ប៉ៃលិន ទទួល ទេយ្យទាន ពី ព្រះចៅអធិការវត្តព្រំគិរីមរកត ដើម្បី បម្រើដល់សកម្មភាព ម នុស្ស ធម៌ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន


វីដេអូ៖ រដ្ឋបាលខេត្ត ប៉ៃលិន ទទួល ទេយ្យទាន ពី ព្រះចៅអធិការវត្តព្រំគិរីមរកត ដើម្បី បម្រើដល់សកម្មភាព ម នុស្ស ធម៌ ក្នុងខេត្តប៉ៃលិន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 17 តុលា 2019