ការចុះជួសជុលថែទាំផ្លូវ ត្រូវបន្តជំរុញអនុវត្តតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស


សកម្មភាពការងារជួសជុលថែទាំប្រចាំលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ៤៨ សកម្មភាពការងារលុបសំបុកមាន់ដោយប្រើថ្មចំរុះលាយស៊ីម៉ង់ត៍និងកៅស៊ូ CRS2 ត្រង់ គ.ម018+900 គ.ម089+000 ដល់ គ.ម090+000 និងគ.ម136+650 របស់មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូន នាថ្ងៃទី១៩ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩។