វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ី ផាន៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ដាច់ខាត មិន អនុញ្ញាត ឱ្យ មាន ភាព ចលាចល កើតឡើង នោះទេ


វីដេអូ៖ ឯកឧត្តម ផៃ ស៊ី ផាន៖ រាជរដ្ឋាភិបាល ដាច់ខាត មិន អនុញ្ញាត ឱ្យ មាន ភាព ចលាចល កើតឡើង នោះទេ

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 20 តុលា 2019