វីដេអូ៖ CPPស្វាគមន៍បងប្អូននៅអតីតបក្សប្រឆាំងចូលមកCPPជានិច្ច


វីដេអូ៖ CPPស្វាគមន៍បងប្អូននៅអតីតបក្សប្រឆាំងចូលមកCPPជានិច្ច…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ សៅរ៍ 19 តុលា 2019