វីដេអូ៖ មូលនិធិអន្តរជាតិ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD)ប្រគល់ម៉ូតូចំនួន ២៤គ្រឿង ដល់មន្រ្តីនៃក្រុមការងារកម្មវិធីផ្សព្វ ផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុនៅខេត្តប៉ៃលិន


វីដេអូ៖ មូលនិធិអន្តរជាតិ សម្រាប់អភិវឌ្ឍន៍កសិកម្ម (IFAD)ប្រគល់ម៉ូតូចំនួន ២៤គ្រឿង ដល់មន្រ្តីនៃក្រុមការងារកម្មវិធីផ្សព្វ ផ្សាយបច្ចេកទេសកសិកម្មថ្មីដែលធន់ទៅនឹងការប្រែប្រួល អាកាសធាតុនៅខេត្តប៉ៃលិន

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 24 តុលា 2019