កម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចំាឆ្នាំនៃវេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក


ប្រទេសហ្វីជី ៖ ថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ប្រតិភូសភា កម្ពុជាបានចូលរួមកិច្ចប្រជុំប្រចំាឆ្នាំ
នៃវេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក(APPF) នៅប្រទេសហ្វីជីវេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក បានបង្កើតឡើងនៅឆ្នាំ១៩៩៣ ដើម្បីជំរុញ​កិច្ច​សហ​ប្រតិ​បត្តិ​ការ​រវាងប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ឲ្យកាន់តែមាន ភាពប្រសើរឡើង ក្នុងចក្ខុវិ​ស័យ​​ ដើម្បី​ជំរុញ​​សន្តិ​ភាព សេរីភាព ប្រជាធិបតេយ្យ និងវិបុលភាព។ វេទិកាសភាអាស៊ី-ប៉ាស៊ីហ្វិក មានស​មា​​ជិក​ចំនួន ២៧ប្រទេស។