សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូនឯកឧត្តម យ៉ាណូស អាឌ័រ ( Janos ADER )ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសហុង គ្រី ចូលជួបសវនាការ


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចភក្តី សាយ ឈុំ អនុញ្ញាតជូនឯកឧត្តម យ៉ាណូស អាឌ័រ ( Janos ADER )ប្រធានាធិបតី នៃប្រទេសហុង គ្រី ចូលជួបសវនាការ ….

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ច័ន្ទ 28 តុលា 2019