សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខសព ឯកឧត្តម យឹម សេត ទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ សម្តេចប្រធានព្រឹទ្ធសភា ផ្ញើសារចូលរួមរំលែកទុក្ខសព ឯកឧត្តម យឹម សេត ទីប្រឹក្សាប្រធានព្រឹទ្ធសភា និងជាអតីតសមាជិកព្រឹទ្ធសភា នីតិកាលទី៣ ព្រឹទ្ធសភា…

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អង្គារ 24 ធ្នូ 2019