ស្នាដៃកូនខ្មែរបានបង្កើតម៉ាសុីនជីកយកមីន


ព្រឹកថ្ងៃទី២៤ខែ១២ ឆ្នាំ២០១៩ ស្នាដៃកូនខ្មែរបានបង្កើតម៉ាសុីនជីកយកមីនប្រឆាំងថ្មើរជើងដោយប្រើប្រាស់ប្រពន័្ធបញ្ជាពីចម្ងាយហើយក៏បានចុះមកសាលាPKO ដើម្បីបង្ហាញ់នូវរបៀបប្រើប្រាស់ម៉ាសុីន និងបានផ្លាស់ប្តូរបទពិសោធន៏គ្នាជាមួយនឹងបុគ្គលិកបោសសំអាតមីនដោយដៃ៕