ក្រសូងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានជំនាញ ចុះត្រួតពិនិត្យសក្តានុពលទឹកនៅតាមបណ្តាអាងស្ទឹង


លោក លឹម វីរក្ស អគ្គនាយករងកិច្ចការបច្ចេកទេស ក្រសូងធនធានទឹក និងឧតុនិយម បានដឹកនាំក្រុមការងារបច្ចេកទេសរបស់នាយកដ្ឋានជំនាញ និងមន្ទីរធនធានទឹក និងឧតុនិយមខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ចុះត្រួតពិនិត្យសក្តានុពលទឹកនៅតាមបណ្តាអាងស្ទឹង និងប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្រនានា ក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង ដើម្បីរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការគ្រប់គ្រង និងអភិវឌ្ឍ ៕