ការចុះពិសោធន៏ និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពផ្លូវជាក់ស្តែង ដើម្បីធានាគុណភាព និងអាយុកាលនៃការប្រើប្រាស់


កាលពីថ្ងៃទី១៥ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ មន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តកណ្តាលបានចុះពិសោធន៏ និងត្រួតពិនិត្យគុណភាពសំណង់លើកំណាត់ផ្លូវលេខ១៤ និងផ្លូវលេខ៤២ ដើម្បីជំរុញ និងធានាគុណភាពនៃការសាងសង់ស្របតាមស្តង់ដារបច្ចេកទេស។