សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោក គី តិច មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្រោយបញ្ចប់សវនការ លើកទី៤ ក្នុងបណ្តឹង កឹម សុខា ពីបទសន្តិដ្ឋិភាព (ក្បត់ជាតិ) នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០


សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោក គី តិច

សូមស្តាប់កិច្ចសម្ភាសន៍របស់ លោក គី តិច មេធាវីរាជរដ្ឋាភិបាល និងជាដើមបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ក្រោយបញ្ចប់សវនការ លើកទី៤ ក្នុងបណ្តឹង កឹម សុខា ពីបទសន្តិដ្ឋិភាព (ក្បត់ជាតិ) នាថ្ងៃទី២២ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ពុធ 22 មករា 2020