បន្តការងារថែទាំកំណាត់ផ្លូវជាតិក្នុងខេត្តកំពង់ឆ្នាំង


បន្តការងារសៀលថ្ម ១២ មម លើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៣ និងស្រោចកៅស៊ូគ្របលើស្នាមប្រេះលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥ ដោយក្រុមការងារមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ចូនខេត្តកំពង់ឆ្នាំង កាលពីថ្ងៃទី ២១ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ។