រៀបចំ និងពង្រឹងប្រសិទ្ធភាពប្រព័ន្ធ​លូបង្ហូរទឹក លើកំណាត់ផ្លូវ និងទីប្រជុំជន ក្នុងខេត្តបាត់ដំបង


ធ្វើការ​រៀបចំ​ប្រព័ន្ធ​លូបង្ហូរ​ទឹកលើកំណាត់ផ្លូវជាតិលេខ ៥៧ និងធ្វើការជួសជុលថែទាំប្រព័ន្ធលូ​បង្ហូរទឹក ក្នុងក្រុងបាត់ដំបងផងដែរ កាលពីថ្ងៃទី ៣០ ខែមករា ឆ្នាំ២០២០ ដោយមន្ទីរសាធារណការ និងដឹកជញ្ជូនខេត្តបាត់ដំបង។