រួមគ្នាកាត់បន្ថយ និងឈានទៅលុបបំបាត់បទល្មើសនេសាទ


កិច្ចប្រជុំពិនិត្យលទ្ធផល និងទិសដៅសម្រាប់កិច្ចការបង្ក្រាបបទល្មើសនេសាទ នៅព្រឹកថ្ងៃទី២៧ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៧ ដឹកនាំដោយសម្តេចក្រឡាហោម នាទីស្តីការក្រសួងមហាផ្ទៃ។