សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរ EBA ពីកម្ពុជា ក្រោមហេតុផលនយោបាយ ខណៈកម្ពុជាគួរត្រៀមច្រើនចំនុច


អឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរ EBA ពីកម្ពុជា

សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អឺរ៉ុបសម្រេចព្យួរ EBA ពីកម្ពុជា ក្រោមហេតុផលនយោបាយ ខណៈកម្ពុជាគួរត្រៀមច្រើនចំនុច

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ អាទិត្យ 16 កុម្ភៈ 2020