អគ្គិសនីកម្ពុជាបើកអង្គប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៣


ក្រុមប្រឹក្សាភិបាលអគ្គិសនីកម្ពុជា អាណត្តិទី៦ បានបើកអង្គប្រជុំសាមញ្ញលើកទី២៣ ដើម្បីពីនិត្យលទ្ធផល ផលិតកម្ម-អាជីវកម្មចែកចាយ ហិរញ្ញវត្ថុ ឆ្នាំ២០១៦ និងអនុម័តទិសដៅ ផែនការឆ្នាំ២០១៧ ឲ្យកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពជាបន្ត។