សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អគារហង្សមាសហ្គ្រុប និងស្ទូឌីយ៉ូភ្លោះរបស់ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស នេះ ពិតជា ចូលរួមលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈ ការ អប់រំការផ្ស ព្វផ្សាយច្បាប់ ក្រោមម្លប់សន្តិភាព


សូមអញ្ជើញទស្សនាវីដេអូ៖ អគារហង្សមាសហ្គ្រុប និងស្ទូឌីយ៉ូភ្លោះរបស់ទូរទស្សន៍ ហង្សមាស នេះ ពិតជា ចូលរួមលើកកម្ពស់ការ យល់ដឹងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋ តាមរយៈ ការ អប់រំការផ្ស ព្វផ្សាយច្បាប់ ក្រោមម្លប់សន្តិភាព

បាន​បង្ហោះ​ដោយ គណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា-Cambodian People's Party នៅ ព្រហស្បតិ៍ 20 កុម្ភៈ 2020