ពិធីចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់ស្ដីពី គម្រោងសាកល្បងរយៈពេល០៥ឆ្នាំ សម្រាប់ការអនុវត្តក្នុងវិស័យអប់រំ វប្បធម៌ និងសិល្បៈ នៅកម្ពុជា