ឯកឧត្តម ឡេង ប៊ុនតេង ទីប្រឹក្សាសម្តេច សាយ ឈុំ ផ្តួចផ្តើមគំនិតជួសជុលមណ្ឌលសុខភាពជ្រោយចង្វារឡើងវិញដើម្បីជួយសម្រួលកាលំបាកដល់ប្រជាពលរដ្ឋ